Op woensdag 6 februari 2008 diende Marianne Thieme, fractieleider van de Partij voor de Dieren, een motie in waarin ze een verbod eiste op de vissenkom. De goudvis zou in zo’n kom geen andere keuze hebben dan rondjes zwemmen. En dat is zielig. De Tweede Kamer vergaderde anderhalf uur over de motie, waarna die werd verworpen.

Tienermeisjesromantiek in de Tweede Kamer

Voor mij was dit een verontrustend dieptepunt in de toch al weinig florissante recente parlementaire geschiedenis. Mensen die menen te weten wat goudvissen denken en prettig vinden en die zichzelf gemachtigd voelen om namens de Nederlandse goudvissen op te treden, horen in mijn ogen niet thuis in de Tweede Kamer – het hoogste orgaan van ons land. En het verontrust mij dat parlementaire journalisten en collega-politici de Partij voor de Dieren schaapachtig gedogen of zelfs lof toezwaaien.

De combinatie van het tienermeisjesachtige mededogen met zielige diertjes en het gedogen daarvan in de Tweede Kamer toont aan dat de feminisering een nieuwe variant heeft gekregen. Vrouwelijke kernwaarden als ’gevoel’, ’mededogen’ en ’idealisme’ zijn dominant geworden in de politiek-maatschappelijke werkelijkheid.

Natuurlijk zijn die feminiene waarden er altijd geweest. Maar tot de flowerpowerrevolutie van de jaren zestig domineerden in de buitenwereld mannelijke kernwaarden als ’verstand’ en ’realisme’. Die leidden tot competitie en ongelijkheid. Daardoor konden in de afgelopen eeuwen geniale denkers, wetenschappers, uitvinders en kunstenaars tot bloei komen – wat weer leidde tot de dominantie van de westerse cultuur.

In de rauwe praktijk van het organiseren van de buitenwereld heb je nu eenmaal niet zoveel aan het idee hoe de wereld er idealiter zou moeten uitzien. En individueel mededogen is een slechte basis voor beleid. Het falen van vijfendertig jaar ontwikkelingshulp in Afrika – terwijl het Westen daar meer dan twee duizend miljard euro heeft ingepompt – is misschien wel het sprekendste bewijs hiervan. En dit falen wordt erkend noch opgelost. Darfur is allang opgegeven.

Oriëntatie op ‘zwak en zielig’

’Gevoel’ en ’idealisme’ leiden tot slecht leiderschap, tot een afname van het vermogen om prioriteiten te stellen en keuzes te maken, om problemen te analyseren en op te lossen. Onderhuidse chaos, bestuurlijke verlamming en maatschappelijke stilstand zijn het resultaat als gevoel en idealisme domineren. Je ziet het aan de files in Nederland (zijn files nu goed of slecht voor het milieu?), je ziet het aan de wachtlijsten die in de Randstad overal en voor alles bestaan. Nederland is de onbetwiste en absolute wereldkampioen wachtlijsten.

De oriëntatie op ’zwak en zielig’ is in de organisatie van de grotemensenwereld onwerkbaar. Waarom? Omdat zieligheid een subjectief, relatief en dus een onverzadigbaar begrip is. De een heeft medelijden met een goudvis, de ander met een belasting betalende ouder die twee keer per dag een uur in de file moet staan, terwijl hij liever zijn kinderen een verhaaltje voorleest over een doorgedraaide goudvis.

Een goed voorbeeld van hoe de obsessie met ’zwak en zielig’ prioriteiten ondermijnt is het geduld waarmee de rechterlijke macht elk verhaal van elke individuele klager aanhoort. Met als gevolg eindeloze bodemprocedures die grote projecten jarenlang kunnen tegenhouden. Deze procedures worden dikwijls misbruikt door mensen of instellingen met dubbele agenda’s. En niemand trekt lering uit het feit dat die grote projecten uiteindelijk bijna altijd toch doorgaan, maar dan jaren later en vele malen duurder. Wie wordt daar gelukkig van? En wat is er dan bereikt?

Als er één zielig geval is opgelost, dan duikt er altijd meteen weer een nieuw zielig geval op, zoals de opkomst van de Partij voor de Dieren aantoont. Het is in dit verband misschien niet toevallig dat de partij in dezelfde periode het licht zag dat – mede door de aanslagen op de Twin Towers en het optreden van Pim Fortuyn – de islamitische medeburgers definitief hun hulpbehoevende onschuld verloren. Zij kunnen tegenwoordig heel goed voor zichzelf zorgen.

De partij van Marianne Thieme – opgericht in het jaar dat Fortuyn werd vermoord door een dierenrechtenactivist, die zei gedreven te zijn door mededogen voor de zwakkeren – heeft een compleet nieuwe, bijna per definitie irrationele wereld van mededogen aangeboord. Aangezien dieren niet kunnen duidelijk maken dat ze niet gediend zijn van menselijk mededogen, kunnen de idealistische dierenvrienden de grotemensenwereld oneindig lastigvallen.

Zwak en zielig zijn emotionele categorieën met een open einde. Daarom zijn ze ongeschikt voor de organisatie van de buitenwereld. Ze kennen geen rationeel gefundeerde langetermijnvisie, geen stappenplan met meetbare tussendoelen en dus ook geen sluitende begroting. En behalve de al genoemde ontwikkelingshulp zijn er nog meer dossiers die dit laten zien: de immigratiepolitiek (de eerste berichten over 26.000 nieuwe zielige gezichten duiken alweer op), de onderwijsvernieuwing, de draaideurcriminelen, maar ook de manier waarop de VS en Europa op dit moment aan symptoombestrijding doen door onvoorstelbare sommen geld tegen de kredietcrisis aan te gooien – zonder een duidelijke analyse of een welomschreven plan. Het komt op mij als nieuwsconsument niet erg rationeel en analytisch over. De ooit zo machtig gewaande bankwereld, blijkt niet over leiders en ‘topmensen’ te beschikken.

Oriëntatie op gelijkheid

Misschien nog wel verlammender dan de oriëntatie op mededogen is de oriëntatie op ’gelijkheid’ tussen man en vrouw. Ook die is onverzadigbaar en dus onwerkbaar. Natuurlijk, in tegenstelling tot ’mededogen’ is ’gelijkheid’ wél een objectief begrip. Maar in dit geval is juist dat de reden waarom het streven onbereikbaar is. Het gelijk willen schakelen van twee fenomenen die elkaars dialectische tegendeel zijn – ’man en vrouw’ of ’mens en dier’ – kan op de lange termijn alleen maar frustratie oproepen.

Feministen zeggen: we zullen niet rusten tot man en vrouw gelijk zijn. En ze blijven dit volhouden, ondanks het toenemende wetenschappelijke bewijs van de evolutionaire, hormonale, psychologische én neurologische verschillen tussen man en vrouw. ’Gelijkheid’ is een typisch vrouwelijk, idealistisch, irrationeel streven. In een gefeminiseerde samenleving zal niemand ooit tevreden zijn. Ziedaar de bron van veel onbehagen in het Nederland van de eenentwintigste eeuw.

In onze gefeminiseerde samenleving wordt de man voortdurend ontmoedigd om datgene te doen waarin hij goed is: (daad)kracht tonen, eigen verantwoordelijkheid nemen, leiderschap laten zien in crisissituaties, de competitie aangaan, rationeel en realistisch handelen, kwantificeerbare doelen nastreven, grenzen stellen, keuzes maken. Al deze typisch mannelijke eigenschappen, die noodzakelijk zijn om de buitenwereld te organiseren, staan op dit moment in een kwade reuk. Voor een deel is deze mannelijke ambitie al verdampt, voor een ander deel smeult ze als een veenbrand onder de oppervlakte. Maar dat deze masculiene waarden zo in het ongerede zijn geraakt, is hoe dan ook zonde, is verspilling van energie en van kwaliteit.

Het is hoog tijd dat we de idealistische, maar onvruchtbare logica van de gelijkheid vervangen door de realistische én vruchtbare dialectiek van het verschil.

Zonder realisme komen idealen niet dichterbij

In de westerse geschiedenis zijn briljante en geniale mannen, met vallen en opstaan, bereid geweest en in staat gebleken om een behoorlijk deel van de vrouwelijke oriëntatie op gelijkheid en mededogen, te organiseren en betaalbaar te maken. Gelijkheid en mededogen werden, na de val van de Muur en het Russische en het Chinese staatscommunisme, een bijproduct van welvaart en democratie.

De beste garantie voor zoveel mogelijk gelijkheid en voor zoveel mogelijk mededogen, ook met dieren, is een gezonde, daadkrachtige democratie en een welvarende economie. Als er in Nederland plotseling hongersnood zou uitbreken, dan zouden wij, net als de hongerende Afrikanen in het Zimbabwe van Mugabe, alle levende, en ook de met uitsterven bedreigde dieren, meteen opeten. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.

De opinie- en beleidsbepalers van de sekseneutrale samenleving zijn volstrekt onmachtig om deze wederzijdse afhankelijkheid tussen idealisme en realisme in de praktijk te erkennen, terwijl de kiezer zich hier allang bij heeft neergelegd. Er is kwaliteit en leiderschap nodig om het linkse idealisme te vertalen naar deze tijd. Labourleider Tony Blair was daartoe in staat. Wouter Bos, bewonderaar van Blair, is daartoe – ondanks zijn ferme optreden in de huidige kredietcrisis – niet in staat gebleken. Hij is te gefeminiseerd om de Derde Weg, die nota bene al bestaat en ooit zelfs door partijgenoot Wim Kok begonnen is, op politiek-bestuurlijk niveau vorm te geven. Dat is zwak. Terwijl er gigantische problemen op ons afkomen, weigert de PvdA, met de hete adem van de SP in de nek, mee te gaan met de tijd.

Het probleem is niet dat onze cultuur een oriëntatie op gelijkheid en mededogen kent – nogmaals, die hebben we altijd gehad. Het probleem is dat die oriëntatie in de buitenwereld dominant is geworden. Het irrationele, tegenstrijdige en onverzadigbare vrouwelijke mededogen wordt op bestuurlijk niveau niet meer getemperd door wijze, rationele, en realistische leiders – zie de vissenkommotie.

Ieder weldenkend mens snapt dat de Tweede Kamer, het hoogste politieke orgaan, zich niet met élke zorg van élke Nederlander kan bezighouden. Ieder weldenkend mens begrijpt dat er een kader van rationele en realistische argumenten zal moeten zijn dat onderscheid maakt tussen zin en onzin, tussen belangrijk en onbelangrijk.

Vissenkommotie

Toen Marianne Thieme geconfronteerd werd met kritiek op haar vissenkommotie, beweerde ze dat het ’flauw’ was van de media om daarop in te springen. De Partij voor de Dieren wilde immers „geen one issue-partij zijn”. Maar dat is nu precies het probleem. Wás de partij maar een one issue-partij. Had ze maar gekozen voor één sterk punt, waarvoor misschien een redelijke meerderheid is te vinden. Bijvoorbeeld voor het promoten van de biologisch-dynamische landbouw en veeteelt, waar een wereld te winnen valt. Dan was er tenminste nog sprake geweest van enige rationaliteit en enig realisme.

Wie het warrige en totaal niet onderbouwde verkiezingsprogramma leest van de Partij voor de Dieren begrijpt dat zij de komende jaren nog vele vissenkommoties in petto heeft. Marianne Thieme gelooft in een dierenleedloos Utopia dat bestaat binnen, buiten, naast (dat wordt niet duidelijk) een mensenleedloos Utopia. De motor van de geschiedenis zal, vanaf nu, de strijd zijn voor de rechten van het dier, gevoerd door de goede mensen die dieren vertegenwoordigen. „Daartoe is een beschavingsoffensief noodzakelijk dat vergelijkbaar is met de strijd van weleer tegen de onderdrukking van vrouwen, kinderen en slaven.”

De dierenrechten moeten worden vastgelegd in de Grondwet, in een zelfstandige dierenbeschermingswet, in een „soortgelijk artikel in een nieuw verdrag of Europese Grondwet”. En er moet een ’Universele Verklaring van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Dieren’ komen. Voor minder doet Thieme het niet. Zij zal, gecoacht door haar geestelijk vader en medezevendedagadventist Niko Koffeman, ons blijven achtervolgen.

Yin en Yang

Iedere persoonlijkheid, man of vrouw, bestaat uit een mix van vrouwelijke en mannelijke waarden. Ieder mens kent het verschil tussen rationeel en emotioneel handelen. Zowel mannen als vrouwen behoren het één te reserveren voor de binnenwereld en het ander voor de buitenwereld. Ieder weldenkend mens zou moeten erkennen dat de manier waarop emoties tegenwoordig de boventoon voeren in de media, in de wereldpolitiek, in het bankwezen zelfs, tot steeds meer onbehagen en chaos leidt. Van mij mag het hele kabinet en de hele kamer tot de laatste ‘man’ vrouw zijn, als ze maar over de rationele en realistische kwaliteiten beschikken die het bestuur van ons land vergt. Het gaat hier dus niet over ‘mannen’ versus ‘vrouwen’, maar over ‘verstand’ versus ‘gevoel’, over ‘realisme’ versus ‘idealisme’ en over de geschiktheid van die, stuk voor stuk positieve menselijke waarden in de verschillende domeinen van de samenleving.

Ik roep de Partij voor de Dieren, maar ook alle andere doorgefeminiseerde bestuurders en politici op om tot inkeer te komen. Ik vraag ze hun obsessie met gelijkheid en mededogen te relativeren en te reserveren voor de binnenwereld van de liefde. Mededogen en gelijkheid moeten regeren in onze harten, in onze huizen, in onze slaapkamers. Aan de irrationele wildgroei ervan in de buitenwereld moet hoognodig een einde komen.

Voor de oorspronkelijke publicatie in Trouw, Letter & Geest, 11 oktober: Klik hier.

Reacties4 Reacties op “De Partij voor de Dieren en de ondraaglijke feminisering van de politiek”

 1. Ed op 11 okt 2008, 20:22

  ‘Ondraaglijke feminisering’: bericht uit het gekkenhuis

  “Mensen die menen te mogen spreken namens de Nederlandse goudvissen horen niet thuis in de Tweede Kamer.”

  Zegt ene Michael van Eekeren vandaag op een hele pagina in Trouw.

  Waarop ik zeg: Zo’n man hoort heel erg thuis in Trouw, – een uitgave van de Rabobank.

 2. Wiebrand op 12 okt 2008, 21:40

  Vissenkommotie, die houden we erin !

 3. C.T.B. Rikkert de Koe op 13 okt 2008, 13:14

  In Trouw dd, 11-10-2008 las ik Uw artikel “Ondraaglijke feminisering”.
  U begint en eindigt met de goudvissenkom van Thieme. Merwaardigerwijs stelt u niet aan de orde of een goudvis in een kom wel of niet een vorm van dierenmishandeling is.
  65 jaar geleden had ik mijn eerste aquarium. In de daaropvolgende jaren hoorde ik van doorgewinterde aquarianen dat het niet wenselijk was om goudvissen in een kom te houden en waarom. Ik vond de argumentatie goed. Later ging ik biologie studeren aan de Utrechts Rijksuniversiteit en op natuurwetenschappelijke gronden bleek mij dat die oude aquarianen gelijk hadden. Dat had niets te maken met woorden als “zielig” en “Mensen die menen te weten wat goudvissen denken”
  Helaas dringen wetenschappelijk gefundeerde beweringen zelden door in de tweede kamer. Ook en zelfs niet de vaststelling dat de overbevolkingsproblematiek wereldwijd tot grote ellende leidde, leidt en gaat leiden.
  U pleit voor “mededogen en gelijkheid moeten reageren in onze harten…aan de irrationele wildegroei in de buitenwereld moet hoognodig een einde komen.”
  We moeten mannen laten doen waar ze goed in zijn: “… leiderschap…competitie aangaan, rationeel en realistisch handelen..grenzen stellen, keuzes maken..”
  Daar zit veel in, maar ben je er daarmee? Een middeleeuwse roofridder, een slavenhandelaar, een 19e eeuwse industrieel, een nertsfokker anno 2008, een fabrikant van klusterbommen, een bankmanager die een bank faiiliet laat gaan, doen en deden dat ook.
  Steeds ook waren er ook mensen die hardop zeiden dat mensen vaak te ver doorschieten indien ze eenzijdig kijken naar wat financieel aantrekkelijk lijkt.
  Thieme meent dat mensen niet rucksichtloos
  dieren moeten exploiteren. Is dat verwerpelijk feministisch gedacht? Of inderdaad een signaal van een voortschrijdend beschavingsproces? Het is goedkoop kritiek op haar vast te knopen aan een amandement over goudvissen zonder te melden dat het ging om tientallen amandementen in een poging nodeloze dierenmishandeling terug te dringen.
  Als biologiestudent maakte ik kennis met nadenken over wat ethisch verantwoorde dierproeven zijn. Je wilt bijvoorbeeld weten of een goudvis kleuren kan zien. Dat kun je doen door dressuurproeven waarbij de goudvis niet wordt aangeraakt. Je kunt ook de goudvis vastspietsen aan twee sate-stokjes, electroden aan het dier bevestigen die de hartslag meten. Veervolgens via andere electroden electrische schokken toedienen bij gelijktijdig tonen van een bepaalde kleur, en die schok weglaten bij het zien van een anderen kleur. Indien de goudvis dan een versnelde hartslag krijgt bij het zien van de “gevaarlijke” kleur terwijl den even niet de electrische opdonder volgt, kun je conclusies trekken. (Dit is geen verzonnen voorbeeld en de getrokken conclusies waren achteraf niet eens spijkerhard).
  Ander voorbeeld:
  Medestudenten van me waren doende te onderzoeken of de huid van klauwkikkers op een bepaalde manier zou reageren op bepaalde chemische prikkels. Ze kregen de opdracht de klauwkikker na een langdurige voorbehandeling de poten af te knippen boven een vat met vloeibare stikstof. De afgeknipte kikkerpoot viel in de stikstof en werd zodoende zeer snel afgekoeld om te vermijden dat er na het afknipppen door natuurlijke chemische afstervingsreacties de nog levende huid zou veranderen in een door afsterven gemodificeerde huid. Mijn medestudenten weigerden en stelden voor een gewijzigde procedure: eerst de kop afknippen en onmiddellijk daarna de poten.
  De opdrachtgevende hoogleraar vond dat niet goed, want de extra seconde tussen kopknippen en pootknippen zou vermeden moeten worden. De hoogleraar stelde toen: doe het op mijn manier of stop je onderzoek. Dat was een probleem voor de studenten, want ze waren al maanden bezig met hun onderzoek en opnieuw beginnen aan iets anders zou de studietijd verlengen. Desondanks weigerden ze, waarna de prof hen toestemming gaf dan toch maar eerst de kikkerkop eraf te knippen.
  Het waren geen doetjes, die studenten. Zeer wetenschappelijkk ingestelde knapen. Maar ze stelden wel grenzen. Waren ze dus feministisch besmet?
  Ik ben een voorstander van wetenschappelijk onderzoek en vind dat de mogelijkheden tot onderzoek veel te veel beperkt worden door bezuinigingen als gevolg van denken en handelen van “daadkrachtige”, “rationeel” en “economisch” (maar wel kortetermijn)-denkende “leiders.”
  Juist door wetenschappelijk onderzoek in de twintigste eeuw ontstond inzicht in wat zich afspeelt in het lichaam van een dier en van een mens (waarbij verbluffende overeenkomsten werden gevonden). Dat leidde vaak tot beperkingen in nodeloos dierenleed. Thieme vertaalde dat naar politiek handelen. En inplaats van blij te zijn dat eindelijk de politiek wordt bereikt, worden de lieden die opp die wijze politiek proberen te bedrijven weggezet als
  achterlijke feministische wezens met “tienerachtig mededogen voor zielige diertjes”. Dat is goekoop en, inderdaad: “flauw”
  En of U het nu leuk vindt of niet: inderdaad is een goudvis in een kom dierenmishandeling. Maar om dat te beseffen moet je wel daar wat meer over hebben nagedacht en gestudeerd.
  met groet,
  Coen Rikkert de Koe, Molstraat 37 4826 KA Breda

 4. Jacob op 11 mrt 2010, 10:02

  Prachtig artikel met een mooie afsluiting: “Mededogen en gelijkheid moeten regeren in onze harten, in onze huizen, in onze slaapkamers. Aan de irrationele wildgroei ervan in de buitenwereld moet hoognodig een einde komen.”

  Een man met een gezond portie testosteron moet zich afvragen waar dit heen gaat met de politiek. Zijn er niet veel belangrijkere zaken te bespreken?

  Ik heb gisteren enorm genoten van de lezing/betoog op de Christelijke Hogeschool Ede. Het heeft me in combinatie met een lezing met een juist feministische inhoud echt aan het denken gezet. Ik ga deze website de komende tijd zeker volgen.

  Groeten Jacob